How to Cite:

TÜFEKÇİ, Ö. (2020), “Kamu Yönetiminde Reform”, Abdullah Uzun (Ed.), Kamu Yönetimi içinde (ss. 256-274). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.


To Download click here, here, and here.


GİRİŞ

Kamu yönetiminde reform bir başka deyişle idari reform kavramı, son yıllarda literatürde oldukça fazla tartışılan ve çalışılan konuların başında gelmektedir. Oldukça eski bir olgu olmasına rağmen, bu alanda son dönemde fazlaca çalışma yapılmasının nedeni aslında ‘reform’ kavramının ‘değişim’ kavramı ile olan yakınlığı ve küreselleşmenin değişimle birlikte toplumsal hayatı derinden etkilemesidir. Bu bağlamda, değişimin mevcut olanı geride bırakması bize reformun her daim gerekli olduğunu hatırlatmaktadır. İktisadi, siyasal, toplumsal, kültürel alanlarda ortaya çıkan bu değişimler kamu yönetiminde ve özelde Türk kamu yönetiminde reformları gerekli kılmaktadır.

Küreselleşmenin getirdiği en önemli değişim, değişimin kendisidir. Ve en önemli aktörlerden birisi olan devletin de bu değişime ayak uydurabilmesi var olması için temel zarurettir. Bu bağlamda reform, gerekli niteliksel ve işlevsel değişimi ifade eder. Reformu kamu yönetimi alanına uyguladığımızda, kavramın kaynakların hukukilik, iktisadilik, siyasete uygunluk, merkeziyet ve ademimerkeziyet ilkelerine göre etkin bir şekilde kullanabilmesi için ihtiyaç duyulan değişimi ifade ettiği görülmektedir [1].

Bu ünitede ilk olarak reform kavramı kavramsal boyutlarıyla el alınmıştır. Özellikle idari reformu ortaya çıkaran temel nedenlere değinilmiş ve idari reformun özellikleri incelenmiştir. Akabinde idari reformun belirgin özellikleri ele alınıp kamu yönetimi mekanizmasının daha verimli ve etkin kullanılmasını amaçlayan idari reform alanları değerlendirilmiştir. Ardından Türkiye’deki başlıca reform hareketleri bağlamında reformun tarihçesine ve Avrupa Birliğinin Türk kamu yönetimi reformlarına etkisine değinilmiştir. Son olarak ise Dünya’daki başlıca ülke örneklerindeki reform çabalarına değinilmiştir.


KAMU YÖNETİMİNDE REFORM_Önizleme_r


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *